Declaració gossos perillosos

Es classifiquen els gossos perillosos en dues categories :

Les categories concernides:(article L211-12 del Codi Rural)

1a categoria: gossos d'atac

 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Staffordshire terrier i American Staffordshire terrier que no consten en un registre genealògic reconegut pel ministre d’Agricultura i Pesca. Aquests dos tipus de gossos es coneixen com a "Pitbulls".
 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Mastiff que no tenen el LOF, coneguts com a "Boerbulls".
 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Tosa i que no tenen el LOF.

Es prohibeix

 • La seva adquisició
 • La seva cessió (gratuïta o financera), la seva importació,
 • La seva introducció al territori francès,
 • El seu accés als transports públics, als llocs públics, als locals oberts al públic,
 • La seva estada a les parts comunes dels edificis col•lectius.

S'exigeix

 • Un certificat d’aptitud
 • Una avaluació comportamental
 • La llicència de tinença
 • L'esterilització

2na categoria: gossos de defensa

 • Els gossos de raça Staffordshire terrier ;
 • Els gossos de raça American Staffordshire Terrier
 • Els gossos de raça Rottweiler
 • Els gossos de raça Tosa;
 • Els gossos assimilables per les seves característiques morfològiques als gossos de raça Rottweiler sense que constin a cap registre oficial.

S'exigeix

 • La vacunació antiràbica
 • Una assegurança de responsabilitat civil
 • La circulació dels gossos amb boç i corretja

No poden tenir gossos de 1a i 2na categoria

 • les persones de menys de 18 anys
 • les persones majors sota tutela
 • les persones condemnades per crim o violència
 • les persones a les quals el batlle ha tret la propietat o la custòdia d'un gos perquè presentava un perill per a les persones o els altres animals domèstics.

Els propietaris: (llei del 20 de juny del 2008)
El propietari d’un gos de 1a o 2na categoria (article L.211-12 del Codi Rural) ha de:

 • tenir un certificat d'aptitud que valida una formació canina d'educació, comportament i prevenció dels accidents.
 • fer procedir, quan el gos té més de 8 mesos i menys de 12 mesos, a la seva avaluació comportamental (article L.211-14-1 del codi). Si el gos té menys de 8 mesos, es fa una llicència provisional. (El batlle pot exigir una nova avaluació comportamental a qualsevol moment.)
 • tenir una llicència de tinença lliurada pel batlle del municipi de residència un cop hagi presentat diferents documents. En cas de canvi de casa, s'ha de presentar la llicència a l'ajuntament del nou domicili.

En cas de constatació de defecte de llicència de tinença, el batlle o el prefecte donaran al propietari o a la persona encarregada del gos un mes màxim per a regularitzar la situació.

Si no es regularitza la situació en el termini requerit, el batlle o el prefecte poden ordenar que es porti l’animal a un lloc adaptat al seu acolliment o a la vigilància d'aquest i demanar sense termini ni nou avís la seva eutanàsia. 


El paper del batlle:

a. El batlle lliura una llicència de tinença
El declarant ha de donar:

 • La identificació del gos: (nom, data de naixement, raça, n° de tatuatge)
 • Un certificat vigent de vacunació antiràbica
 • Una assegurança de responsabilitat civil del propietari o de la persona encarregada del gos
 • Un certificat veterinari d'esterilització per als gossos de 1a categoria
 • El certificat d’aptitud lliurat per un formador habilitat
 • L’avaluació comportamental (quan el gos té menys de 8 mesos, es fa una llicència provisional)

b. Segons els casos:
la constatació de defecte de llicència de tinença d'un gos perillós (art L.211-14 del Codi Rural):
El batlle pot demanar al propietari la regularització de la situació en un termini d'un mes màxim. Sense regularització, pot ordenar que es porti l’animal a un lloc adaptat al seu acolliment o a la vigilància d'aquest i demanar sense termini ni nou avís la seva eutanàsia.

En el cas d'animals susceptibles, per les seves condicions de guàrdia, de ser perillosos per a persones i/o altres animals (art L.211-11§1 del codi rural).El batlle pot demanar una avaluació comportamental, ordenar que es porti l'animal a un centre especial i eventualment demanar la seva eutanàsia.

En cas de perill greu i immediat: (art L.211-11§2 del Codi Rural): gossos de 1a i 2na categoria detinguts per persones no autoritzades –gossos de 1a categoria a llocs públics – gossos de 1a i 2na categoria que circulen sobre la via pública sense boç ni corretja ni la vigilància d'una persona major d'edat – gossos de 2na categoria que es troben sense boç a llocs públics, locals oberts al públic o transports públics. El procés és el mateix que precedentment, però el batlle pot demanar l'eutanàsia sense termini, després d'haver consultat un veterinari.

El batlle (o el prefecte) pot exigir al propietari o a la persona encarregada del gos de 1a o 2na categoria que prengui mesures per a impedir el perill. Arran d'una avaluació comportamental pot imposar al seu propietari o a la persona encarregada del gos de seguir la formació i obtenir un certificat d'aptitud (llei del 20 de juny del 2008).

El batlle pot demanar a qualsevol moment una nova avaluació comportamental.(llei del 20 de juny del 2008)

c. Qualsevol mossegada de part d'un gos ha de ser declarada a l'ajuntament del domicili del propietari o de la persona encarregada del gos. La declaració la poit fer el seu propietari, la persona encarregada del gos o qualsevol professional. L’animal s'haurà de sotmetre a una avaluació comportamental.

Arran d'aquesta avaluació, el batlle (o el prefecte) pot imposar al propietari o a la persona encarregada del gos de seguir la formació i obtenir un certificat d'aptitud.

Si no es respecten aquestes obligacions, el batlle (o el prefecte) pot ordenar que es porti l'animal a un centre especial i eventualment demanar la seva eutanàsia.

d. L'avaluació comportamental d’un animal no es pot assimilar a la consultació d'un veterinari, tal com està prevista en cas d'eutanàsia. L’avaluació l'ha de fer un veterinari inscrit al llistat departamental establert pel Prefecte, que el propietari o la persona encarregada del gos,escollirà i que haurà de pagar.

El veterinari comunica l'avaluació al batlle (llei del 20 de juny del 2008).

Noves sancions penals

- Augmenten les multes i les penes de presó previstes per a la majoria de les infraccions.

(ex: 6 mesos de presó i 7.500€ de multa pel fet de tenir un gos de 1a o 2na categoria sense estar-hi autoritzat; 3 mesos de presó i 3.750€ de multa si no es regularitza la situació de no tenir llicència de tinença).

- En cas de detenció d'un gos de 1a o 2na categoria per una persona no autoritzada o d'un gos ensinistrat sense autorització per a l'atac; es preveuen penes complementàries de confiscació de l’animal i d’interdicció de tenir un gos de 1a o 2na categoria durant 5 anys.

Penes en cas de danys a una persona:

Article 221-6-2: Homicidi involuntari:

 • 5 anys i 75.000€, que pugen a
 • 7 anys i 100.000 € en cas de circumstàncies agreujants: detenció il•lícita, alcohol o droga, falta de respecte de les mesures demanades pel batlle, falta de llicència de tinença o de vacunació antiràbica obligatòria, gos de 1a o 2na categoria sense boç ni corretja ni vigilància per una persona major d'edat, maltractaments al gos;
 • 10 anys i 150.000€ si hi ha un mínim de 2 circumstàncies agreujants.

Article 222-19-2: Danys involuntaris que produeixen una IT > 3 mesos:

 • 3 anys i 45.000 €, que pugen a
 • 5 anys i 75.000 € en cas de circumstàncies agreujants (vegeu més amunt)
 • 7 anys i 100.000 € si hi ha un mínim de 2 circumstàncies agreujants.

Article 222-20-2: Danys involuntaris que produeixen una IT < 3 mesos:

 • 2 anys i 30.000 €; que pugen a
 • 3 anys i 45.000 € en cas de circumstàncies agreujants (vegeu més amunt)
 • 5 ans et 75.000 € si hi ha un mínim de 2 circumstàncies agreujants.